6.2 Indien YvL aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever en/of cliënt geleden schade, dan is zijn/haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door YvL afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheids¬verzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door YvL toegezonden. 6.3 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van YvL jegens Opdrachtgever en/of cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000, -. 6.4 YvL is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 6.5 YvL zal bij de inschakeling van niet in zijn/haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. YvL is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever en/of cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. 6.6 YvL is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien YvL bij de uitvoering van zijn/haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YvL duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. 6.7 YvL ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van cliënt, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien cliënt enig letsel zou oplopen, is YvL c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk. 6.8 Opdrachtgever vrijwaart YvL tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en YvL samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van YvL. Indien Opdrachtgever en/of cliënt een eventuele vordering jegens YvL niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

7 WIJZIGEN EN ANNULEREN VAN

OPDRACHT

7.1 Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. 7.2 Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 7.3 Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%. 7.4 Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van YvL.

8 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OF

DOORSCHUIVEN BIJ INDIVIDUELE

TRAJECTEN

8.1 Restitutie van een gedeelte van de aanneemsom vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van het traject het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. YvL kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden. 8.2 In uitzonderlijke gevallen kan YvL op verzoek een traject doorschuiven. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een traject ligt bij YvL. YvL zal voor deze verwerking € 50, - in rekening brengen. De factuur kan niet later worden voldaan.

9. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

9.1 Indien de omvang van de aan YvL verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is YvL gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10 ONUITVOERBAARHEID VAN DE

OPDRACHT

10.1 YvL heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 10.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

11 ONTBINDING

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met YvL gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is YvL gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. YvL is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. 11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan YvL toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 11.3 YvL is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever. 11.4 Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door YvL verhindert, heeft YvL het recht de overeenkomst te ontbinden. 11.5 Omstandigheden, die een situatie van overmacht voor YvL opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie YvL bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan YvL bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt. 11.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt YvL haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12 EXAMENS VAN DERDEN

12.1 YvL leidt ook op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens. De kosten van de examens zijn voor eigen rekening.

13 GEHEIMHOUDING

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 13.2 Indien YvL ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal YvL deze gegevens beheren conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met name kunnen cursisten, en andere gebruikers van de online leeromgeving, te allen tijde hun gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

14 INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 YvL behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. 14.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van YvL noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door YvL verstrekt zijn. 14.3 Opdrachtgever vrijwaart YvL voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 14.4 YvL is gerechtigd om de door de uitvoering van werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot de Opdrachtgever c.q. de cliënt.

15 RECLAMES, KLACHTEN

15.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 15.2 Binnen 24 tot 48 uur na ontvangst van de klacht zal YvL contact opnemen met Opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. 15.3 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat YvL op enigerlei wijze te kort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

16 TOEPASSELIJK RECHT EN

FORUMKEUZE

16.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. 16.2 Indien YvL en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. 16.3 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar YvL gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

17 diversen overeenkomst

17.1 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij YvL deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 17.2 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtgever en YvL treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 17.3 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor over deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Juli 2022 Yvonne van Lingen YvL Projects De Rode Eenhoorn 11 a 1606 DA VENHUIZEN
Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN

1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 1.1 YvL: YvL Projects (hierna YvL). 1.2 Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die al of niet via een gemachtigde met YvL een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YvL, op alle overeenkomsten die YvL sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.4 YvL wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 AANBIEDING EN

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever en YvL een door beide partijen ondertekende schriftelijke bevestiging hebben ontvangen. 2.2 Alle aanbiedingen van YvL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2.3 Als Opdrachtgever aan YvL gegevens en informatie verstrekt, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, mag YvL uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3 (TUSSENTIJDSE) OPZEGGING EN

BEËINDIGING VAN DE

OVEREENKOMST

3.1 Zowel Opdrachtgever als YvL zijn gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 3.2 YvL is na het einde van de Overeenkomst al dan niet door opzegging door Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel gerechtigd haar werkzaamheden voort te zetten ingeval de begeleiding van melder(s) of cliënt(en) nog niet is voltooid. Ook is YvL bevoegd de lopende zaken af te handelen dan wel indien de melder of cliënt daarvoor toestemming geeft de lopende zaken over te dragen aan een andere vertrouwenspersoon of coach. Opdrachtgever vergoedt deze werkzaamheden conform de afspraken in de overeenkomst. 3.3 YvL is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. 3.4 Zowel Opdrachtgever als YvL kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

4 TARIEVEN

4.1 YvL is gerechtigd, na kennisgeving, de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 4.2 De in de overeenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw.

5 BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: alle gefactureerde bedragen zijn binnen 15 dagen na factuurdatum verschuldigd, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. 5.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van YvL een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. YvL heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen. 5.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op YvL te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij YvL in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. Een betalingstermijn is overschreden; b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. Opdrachtgever als onderneming wordt ontbonden of geliquideerd; d. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 5.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is Opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf 15 dagen nadat de factuur is ontvangen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning- /ingebrekestelling vereist is. 5.5 De boeterente bedraagt de hoogte conform de wettelijke handelsrente. 5.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. 5.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan YvL alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. YvL zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn voor tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen. 5.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. Indien YvL in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 YvL is tegenover Opdrachtgever en/of slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien YvL niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.